Tvrtko Jakovina

Historičar (Hrvatska)

Redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu gdje je i diplomirao i doktorirao, predaje svjetsku historiju 20. stoljeća. Magistrirao na Katholieke Universiteit Leuven u Belgiji. Višegodišnji predavač na Istituto per l’Europa centro-orientale e balcanica i programa MIREES Sveučilišta u Bologni, a predavao i na Univerzitetu u Splitu, kao i na više doktorskih programa na FF-u i Fakultetu političkih nauka. Autor je niza članaka o vanjskoj politici Titove Jugoslavije, hrvatskoj i jugoslavenskoj historiji 20. stoljeća, dobitnik nagrade Kiklop (2013) i Nagrade Društva univerzitetskih nastavnika i drugih naučnika. Potpredsjednik je Croatian Fulbright Alumini Association, član Vijeća Hrvatsko-američkog društva, predsjednik Upravnog odbora “Centra za pravo i demokraciju Miko Tripalo” i član više strukovnih udruga i uredništva stručnih časopisa u Hrvatskoj i susjednim državama. Piše za dnevnik “Jutarnji list” i sedmičnik “Globus”.